By Anonymous | on February 27, 2021
Abbasi
By Anonymous | on February 24, 2021
محمدعلی
By AMIR FALAH | on February 13, 2021
like
By Naser | on February 10, 2021
Ok
By میثم دانش اندر | on February 09, 2021
By mahdis | on February 08, 2021 11:11 ---------پاسخ------- 11:11 به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد. (همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند، به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی موافقید.)
By Anonymous | on February 09, 2021
By 999 | on February 06, 2021 999 --------پاسخ------- این توالی پیامی ضروری از عالم ملکوت را به همراه دارد، که میگوید: در همین لحظه بر مبنای رسالت الهیتان وارد عمل شوید، از عوالم روحانی در خواست نمایید تا با ایجاد انگیزه و وضوح و نشان دادن مسیر های صحیح و هر آنچه که به آن نیاز دارید، یاریگر شما باشند.
By میثم دانش اندر | on February 09, 2021
By Anonymous | on February 06, 2021 ۱۹:۰۰ -------پاسخ------- تعبیر ندارد.توجه داشته باشید فقط اعدادی که در این صفحه ذکر شده معنی دارند
By mahdis | on February 08, 2021
11:11
By 999 | on February 06, 2021
999
By Anonymous | on February 06, 2021
۱۹:۰۰
By میثم دانش اندر | on February 04, 2021
By امیر | on February 03, 2021 خب این اعداد رو کجا میبینیم یا کجا باید وارد کنیم _______________________ اتفاقی باید دیده بشن
By امیر | on February 03, 2021
خب این اعداد رو کجا میبینیم یا کجا باید وارد کنیم
By هستی | on February 01, 2021
🌹
By 1515 | on January 31, 2021
1515
By Anonymous | on January 30, 2021
.
By صادق | on January 29, 2021
نمی دانم حسی دارد یانه
By مریم | on January 29, 2021
هجر ودوری ازمعشوق
By Anonymous | on January 28, 2021
.