00:00

محقق شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص

01:01

در انتظار خبرهای خوبی باشید.

01:10

افسوس!

شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.

01:11

در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.

02:02

منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.

02:20

خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.

02:22

رازی را کشف خواهید کرد.

03:03

پشت در عشق ایستاده است، آنرا بگشایید.

03:30

دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.

03:33

خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

04:04

به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.

04:40

امروز روز شما نیست.

04:44

به حسابش برسید.

05:05

دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.

05:50

از آب و آتش حذر کنید.

05:55

از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.

06:06

ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج

07:07

از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.

08:08

در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

09:09

از کیف پول و کیف دستی تان کراقبت بیشتری کنید.

10:01

با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.

10:10

وقتش رسیده است...

11:11

به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.

(همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند،

به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی

موافقید.)

12:12

پیروزی بر عشق ازآن شماست.

12:21

با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

13:13

از چشم و هم چشمی حذر کنید.

13:31

آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.

14:14

ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

14:41

در دردسری خواهید افتاد

15:15

نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.

15:51

برای تازگی و طرواتی سریع اما کوتاه، آماده باشید.

16:16

در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

17:17

از محله ارازل و اوباش دوری کنید.

18:18

در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

19:19

موفقیت در کار

20:02

دعوا و نزاع با شخصی دیگر

20:20

تهمت در خانواده

21:12

تولد نوزاد یا شروع یک پرژه جدید

22:21

داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.

22:22

یک آشنایی جدید

23:23

رابطه ای خطرناک

23:32

مشکلات سلامتی

 • 00:00 - تحقق ناب ترین خواسته های مخفی، ساخته شده توسط روح آزاد است. اگر تمایل بیرونی نجس است، حتی با تکرار ده برابر این ترکیب، حقیقت نخواهد آورد؛
 • 01:01 - خبر خوب ممکن است از مرد؛
 • 01:10 - سیگنالی است که می گوید شما باید از کار شما برای رفاهتان شروع کنید
 • 01:11 - خیلی زود شما پیشنهاد دارید که باید موافقت کنید. در این روز هیچ پیشنهادی را رد نکنید.

 • 02:02 - امروز شما دعوت میشوید که باشگاه یا دیسکو را تماشا کنید. به معنی سیگنال - بهترین لباس های خود را انتخاب کنید و برای پیشنهاد آماده باشید؛
 • 02:20 - سیگنال: توقف عصبانیت، تحریک را ترک کنید، کلمات و اعمالتان را تماشا کنید، امروز کار اشتباهی انجام ندهید؛
 • 02:22 - خیلی زود متوجه خواهید شد که مدت زیادی از شما پنهان شده است
 • 04:40 - سیگنال: ثروت امروز از شما دور شده است. این روز مال شما نیست
 • 04:44 - بستگان بزرگتر یا رئیس شما با شما ناراضی نیستند، امروز شما انتقاد می کنید؛
 • 05:05 - امروز دشمنان ناشناخته (مخفی) سعی خواهند کرد تا چیزی غیرمعمول علیه شما مرتکب شوند. اگر حتی نمی توانید حدس بزنید که دشمن مخفی شما چیست، سعی کنید کمتر با دوستان خود ملاقات کنید؛
 • 05:50 - آب و آتش - امروز خطر اصلی شماست؛
 • 05:55 - امروز با یک مرد عاقل ملاقات خواهید کرد. توجه به غریبه ها شود
 • 06:06 - اگر شما مجرد هستید، به زودی ازدواج خواهید کرد یا ازدواج خواهید کرد. اگر در حال حاضر ازدواج کرده اید، امروز امروز فقط به خصوص خوشحال خواهید شد.

 • 10:10 - انتظار می رود که تغییر کند، که به موفقیت منجر خواهد شد. با این حال، اگر شما فرد محافظه کار هستید، سیگنال را نادیده بگیرید.
 • 11:11 - شما به آزادی می گویید و به یک رابطه خاص می افتید. این می تواند هر دو دارو و عشق باشد؛
 • 12:12 - اگر تنها هستید، صبر کنید تا امروز یک جلسه دوستانه لذت بخشی را تجربه کنید. اما اگر شما یک پیانو دارید، از افراد جذاب جنس مخالف مراقب باشید.
 • 12:21 - یک آشنایی جالب با یک شخص فوق العاده از جنس مخالف، و یا ارتباط دلپذیر با یک دوست؛
 • 13:13 - رقبای شما دشمنان شما هستند، مراقب باشید از هر کسی که تلاش می کند از امروز بهتر باشد. با این حال ممکن است که آنها برای شما مبارزه کنند، مراقب باشید؛
 • 13:31 - امروز عمیق ترین رویا شروع به تحقق می کند، همچنین شگفتی ها را انتظار می رود؛
 • 14:14 - شانس عشق به تو آسیب نمی رساند، امروز با آن پر خواهد شد؛
 • 14:41 - شما برای یک وضعیت ناخوشایند یا یک سوال ناراحت کننده برای شما که دوست ندارید پاسخ دهید، اما باید مجبور شوید؛
 • 15:15 - امروز گوش کن به عاقلانه، فقط کسانی که واقعا تو را می شناسند

اگر روزی از همان اعداد تصادفی نامیده می شود، در این صورت ترکیب ساعت شبانه به طور قطع در مورد آینده نزدیک می گوید:

 • 18:18 - خطر در جاده هشدار می دهد، بسیار مراقب باشید، هشدار؛
 • 19:19 - شما در امور ساده و روزمره موفق خواهید شد، هرچیزی که به دست می آورید بسیار ساده و ساده است؛
 • 20:20 - یک سیگنال: یک وضعیت بسیار ناخوشایند در انتظار شما است، یعنی یک نزاع با یک فرد بسیار نزدیک.